Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2009

Διακήρυξη διαγωνισμού με διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την κατασκευή και ανάπτυξη ψηφιακής πύλης του ΦΔΑΚ

ΜΕΤΡΟ: 5.1 “Θεσμοί”

ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ – ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 124106/14-10-2008
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 91081

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ», στο πλαίσιο του Μέτρου 5.1 «Θεσμοί», του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Θεσμοί – Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση» του Ε.Π. «Περιβάλλον», το οποίο συγχρηματοδοτείται μέχρι ποσοστού 80% από το Ε.Τ.Π.Α.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης σε μορφή PDF