Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Διορίστηκε νέος Πρόεδρος στον ΦΔΑΚ ο κ. Άνδρου Απόστολος, Δασολόγος

Με απόφασή της (Α.Π. 1237/14.1.2010) η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη τροποποίησε την με Α.Π. 18132/10.6.2008 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και διόρισε νέο Πρόεδρο του ΦΔΑΚ τον κ. Άνδρου Απόστολο του Νέστορα, Δασολόγο με αν. Πρόεδρο τoν κ. Παπανικολάου Νικόλαο του Μελετίου, Φυσικό.
Με την ίδια απόφαση διορίστηκε εκ νέου Σύμβουλος του ΦΔΑΚ η κ. Δανάη Αντωνάκου του Γρηγορίου, Νομαρχιακή Σύμβουλος Αθηνών, ως εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, με αναπληρωτή τον κ. Αγγελόπουλο Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Νομαρχιακό Σύμβουλο Αθηνών.
Τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. του ΦΔΑΚ παραμένουν ως έχουν.
Η παραπάνω απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 8/15.1.2010 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

Λήξη συμβάσεων προσωπικού - Επιστολή σε Υπουργό ΠΕΚΑ

Φ. Δ. Α. Κ.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΟΥ

Α.Π. 617
7/1/2010

ΠΡΟΣ
Την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
κ. Τίνα Μπιρμπίλη

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΑΚ συνεδρίασε στις 5/1/2010 με μοναδικό θέμα «Εφαρμογή εγκυκλίου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (αρ. Πρωτ. 8129/22.12.2009) σχετικά με τη συνέχιση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου προσωπικού που απασχολείται στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» καθώς μεταξύ των αποδεκτών βρίσκεται και ο ΦΔΑΚ.

Μετά από διεξοδική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΑΚ με βάση το έγγραφο (ΥΠΕΚΑ Δ/νση Νομοθετικού Έργου Α.Π. 46233/12.11.2009 περί δυνατότητας ενεργειών και συνεδριάσεων ΔΣ για υλοποίηση έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη) προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για να υλοποιήσει τα έργα του εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου του ΦΔΑΚ, που βρίσκονταν σε εξέλιξη εντός του 2009. Στο νέο έτος 2010 δεν υπάρχουν έργα του ΦΔΑΚ σε εξέλιξη και με δεδομένο ότι έχουν προκηρυχθεί θέσεις Προέδρου και μελών ΔΣ ΦΔΑΚ από το Γραφείο Πρωθυπουργού, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΑΚ δε θεωρεί δεοντολογικά ορθό να λάβει αποφάσεις που θα δεσμεύσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Εξ άλλου, σύμφωνα με την προαναφερθείσα από 27.10.2009 εγκύκλιο της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. είχε απαγορευτεί στο Δ.Σ. του ΦΔΑΚ να πραγματοποιεί συνεδριάσεις και να λαμβάνει αποφάσεις. Το προαναφερθέν μετέπειτα έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. απλώς έδινε τη δυνατότητα στο υφιστάμενο ΔΣ ΦΔΑΚ να πραγματοποιεί ενέργειες για έργα που βρίσκονταν σε εξέλιξη. Με τη λήξη του έργου που εκτελούσε ο ΦΔΑΚ, παύει να ισχύει η εν λόγω εξαίρεση και κατά συνέπεια οποιεσδήποτε ενέργειες του ΔΣ, όπως η συνέχιση συμβάσεων εκτός του εγκεκριμένου και ήδη ολοκληρωθέντος έργου, θα αντέκειντο στην ως άνω εγκύκλιο της Υπουργού.

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι παρά τα αντίστοιχα ερωτήματα που έθεσε εγγράφως ο ΦΔΑΚ προς το Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΔΑΚ Α.Π. 565-27/11/2009 περί λειτουργίας του ΦΔΑΚ και ΦΔΑΚ Α.Π. 538 – 3/11/2009 περί ολοκλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου του Γ’ ΚΠΣ και υποβολής νέου Τεχνικού Δελτίου για το 2010-2013), δεν έχει λάβει πρόσκληση για υποβολή Τεχνικού Δελτίου για την υποστήριξη και συνέχιση της λειτουργίας του, από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α ή άλλον χρηματοδοτικό Φορέα και κατά συνέπεια δεν έχει εγκριθεί αντίστοιχη χρηματοδότηση και δεν έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι για την αντιμετώπιση των δαπανών της μισθοδοσίας και της καταβολής ασφαλίστρων για το προσωπικό για το επόμενο διάστημα, αποφασίζει ότι δεν έχει τη νομική και οικονομική δυνατότητα για να συνεχιστούν οι συμβάσεις του προσωπικού, παρά το γεγονός ότι η νέα εγκύκλιος της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (αρ. Πρωτ. 8129/22.12.2009) κινείται προς θετική κατεύθυνση για την κάλυψη των θέσεων προσωπικού.

Το Δ.Σ. του ΦΔΑΚ θεωρεί ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που αφορούν το προσωπικό του ΦΔΑΚ και έγιναν ύστερα από διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ, έληξαν κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στη σύμβαση του καθενός από αυτούς και αποφασίζει να προχωρήσει σε διακοπή της ασφάλισής τους στο ΙΚΑ ή στο ETAA.

Το Δ.Σ. του ΦΔΑΚ ρητά δηλώνει ότι δεν αναλαμβάνει απέναντι στους συμβασιούχους αυτούς καμιά νομική ή οικονομική ευθύνη που αφορά, μισθούς ή καταβολή ασφαλίστρων για εργασία στο χρονικό διάστημα μετά την 31/12/2009 ή άλλως το χρονικό διάστημα που έπεται της ημερομηνίας λήξης της σύμβασής τους.

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΦΔΑΚ να ανακοινώσει ρητά προφορικά και εγγράφως στους συμβασιούχους τα παραπάνω, ότι έληξε η σύμβασή τους, ότι δεν δύναται να ανανεωθεί εφ’ όσον δεν υφίσταται εγκεκριμένη χρηματοδότηση και ότι ο ΦΔΑΚ δε μπορεί με κανένα τρόπο να δεχθεί τις υπηρεσίες τους μετά τη λήξη της σύμβασής τους.

Επίσης, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΦΔΑΚ να στείλει επιστολή προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη και να την ενημερώσει για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία του να λυθεί το θέμα της χρηματοδότησης του Φορέα το συντομότερο δυνατό για το έτος 2010 και μετά, ώστε να εξασφαλισθούν η στελέχωση με προσωπικό και οι άλλες αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες του ΦΔΑΚ.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΚΟΣ
Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας
Πανεπιστημίου Αθηνών

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2009

Κηφισός: Πνεύμονας ζωής της Αττικής


Με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ομιλίες πραγματοποιήθηκε η 2η Επιστημονική Διημερίδα για τον Κηφισό ποταμό που έφερε τον τίτλο «Κηφισός, πνεύμονας ζωής της Αττικής» στις 17 και 18 Δεκεμβρίου στον πολυχώρο «Αθηναΐς», στον Κεραμεικό.
Η οργάνωση έγινε από τον Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού και στο επιστημονικό μέρος συνδιοργανωτής ήταν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Παράλληλα λειτούργησε στον ίδιο χώρο έκθεση φωτογραφίας για τον Κηφισό και έγινε προβολή του ντοκιμαντέρ «Κηφισός- το ποτάμι» σε σκηνοθεσία Ν. Μπινιαδάκη (παραγωγή 2006 της ΕΤ1 και της εκπομπής Παρασκήνιο).
Έναρξη των εργασιών της Διημερίδας πραγματοποίησε ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος (Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων) καθηγητής ΕΜΠ κ. Ανδρέας Ανδρεαδάκης ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρύτανης του ΕΜΠ κ. Κ. Μουτζούρης.
Παρόντες ήταν οι βουλευτές κ. Β. Οικονόμου και Ν. Καντερές, ο Γεν. Επιθεωρητής Δημ. Διοίκησης κ. Λέανδρος Ρακιτζής, εκπρόσωποι Κομμάτων, τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορέων.

Οι περιλήψεις των ομιλιών σε μορφή PDF.

Επισκεφθείτε το νέο site του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

2η Επιστημονική Διημερίδα για τον Κηφισό

Τη 2η Επιστημονική Διημερίδα για τον Κηφισό διοργανώνει ο Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού (ΦΔΑΚ) σε επιστημονική συνδιοργάνωση με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Η Διημερίδα που έχει σαν θέμα "Κηφισός: Πνεύμονας ζωής της Αττικής" θα διεξαχθεί στον πολυχώρο Αθηναϊδα, Καστοριάς 34 - 36, στον Κεραμεικό στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009.

Παράλληλα στον ίδιο χώρο, τις ίδιες ημέρες και από ώρα 9.30 έως 18.30 θα λειτουργήσει Έκθεση φωτογραφίας με θέμα τον Κηφισό και θα γίνεται προβολή ενημερωτικών βίντεο και παρουσιάσεων.

Την πρώτη ημέρα (Πέμπτη 17/12/09) θα πραγματοποιηθεί η έναρξη εργασιών στις 16.30, θα ακολουθήσουν οι χαιρετισμοί επισήμων προσκεκλημένων και στη συνέχεια θα γίνει δεξίωση.
Στις 18.30 θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ "Κηφισός το ποτάμι" της σκηνοθέτιδας Ν. Μπινιαδάκη.

Τη δεύτερη ημέρα (Παρασκευή 18/12/09) ή έναρξη θα γίνει στις 9.30 και θα πραγματοποιηθούν οι επιστημονικές ομιλίες με θέματα διοικητικά, νομικά, αρχιτεκτονικά, περιβαλλοντικά, υδραυλικά και θέματα ανάπλασης, διαρθρωμένα σε τρεις ξεχωριστές συνεδρίες.
Θα ακολουθήσει συνεδρία συμπερασμάτων (ώρα 17.00) και παρεμβάσεις Φορέων και κοινού.

Ο ΦΔΑΚ απευθύνει πρόσκληση σε όλους για να παρακολουθήσουν τη 2η επιστημονική διημερίδα για τον Κηφισό.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Κατεβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα της 2ης Επιστημονικής Διημερίδας εδώ.

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του ΦΔΑΚ στον ποταμό Κηφισό

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009
Με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΦΔΑΚ καθηγητή κ. Π. Σίσκου και μελών του ΔΣ μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Οικολογικής Εξόρμησης Αττικής κ. Π. Τσίτουρας, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις Ζώνες Προστασίας του Κηφισού ποταμού στην Κηφισιά, την Τρίτη 20.10.2009. Στην αυτοψία συμμετείχαν αρχιτέκτονες της Δ/νσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών του ΥΠΕΚΑ και τεχνικοί επιστήμονες του ΦΔΑΚ. Την ομάδα συνόδευσαν δημοσιογράφοι από τον Τύπο της Κηφισιάς.
Η αυτοψία είχε σαν κύριο στόχο την αναγνώριση περιοχών που είναι πρόσφορες για αναβάθμιση και ανάπλαση καθώς και την εκτίμηση της σημερινής κατάστασης εντός των περιοχών Προστασίας του Κηφισού ποταμού. Προσεγγίσθηκαν οι παρακηφίσιες περιοχές της οδού Ποταμού, της οδού Χελιδονούς και της οδού Κρεστένων στη Νέα Κηφισιά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε μελλοντική ανάπλαση και περιβαλλοντική αξιοποίηση, στο τμήμα των Ζωνών Προστασίας του Κηφισού που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Κηφισιάς, ενώ ο άξονας του ποταμού βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, με πλούσια φυσική βλάστηση. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι ορισμένες αυθαίρετες εγκαταστάσεις παραμένουν στην περιοχή και πρέπει να αντιμετωπισθούν σύμφωνα με τα νόμιμα, ενώ ευρέθη έντονη ρύπανση στο ρέμα της Χελιδονούς κατά τη στιγμή της αυτοψίας, οπότε και ελήφθη δείγμα προς εξέταση από τους επόπτες του ΦΔΑΚ.
Σχετικά με την κατάσταση του ποταμού και τους στόχους του ΦΔΑΚ, δηλώσεις προς τους παριστάμενους δημοσιογράφους έκαναν ο Πρόεδρος του ΦΔΑΚ κ. Π. Σίσκος και μέλη του ΔΣ.
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ΦΔΑΚ
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ισμήνη Γάτου
Τηλ.: 210 6984350 & 210 6984210
Fax : 210 6984730

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009

Συμμετοχή του ΦΔΑΚ σε τριήμερο εκδηλώσεων για τον Κηφισό του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας

Στο τριήμερο εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών που διοργάνωσε ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας στις 24-26 Σεπτεμβρίου, συμμετείχε ο ΦΔΑΚ έπειτα από ανταπόκριση στην πρόσκληση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. Το πρόγραμμα των δράσεων περιελάμβανε ενημερωτική παρουσίαση από το προσωπικό του ΦΔΑΚ σε σχολεία της πόλης (24/09), συμβολικό εθελοντικό καθαρισμό του Κηφισού στην περιοχή (25/09) και διοργάνωση river party στις όχθες του ποταμού με τη συμμετοχή σχολικών μουσικών συγκροτημάτων (26/09).

Στους στόχους του Φορέα περιλαμβάνεται η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και της νεολαίας σε θέματα προστασίας του Κηφισού ποταμού και του Περιβάλλοντος και στα πλαίσια αυτά αντιπροσωπεία του ΦΔΑΚ αποτελούμενη από την περιβαλλοντολόγο κ. Αντωνία Γιάμαλη και την υπεύθυνη επικοινωνίας κ. Ισμήνη Γάτου πραγματοποίησε ενημερωτικές ομιλίες στο 5ο Δημοτικό Σχολείο και στο 3ο Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας με ταυτόχρονη παρουσίαση του φυσικού περιβάλλοντος του ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρρων του. Ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου το πρωΐ ο ΦΔΑΚ συμμετείχε στον συμβολικό εθελοντικό καθαρισμό της παρόχθιας ζώνης του Κηφισού στην περιοχή της συνοικίας «Απομάχων». Στον καθαρισμό συμμετείχαν ομάδες μαθητών από πολλά Σχολεία της Νέας Φιλαδέλφειας συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους. Παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Νέας
Φιλαδέλφειας και μέλος του Δ.Σ. του ΦΔΑΚ κ. Σταύρος Κόντος, ο Πρόεδρος του ΦΔΑΚ κ. Παναγιώτης Σίσκος, ο Γραμματέας του Δ.Σ. του ΦΔΑΚ κ. Κωνσταντίνος Λάσκαρης, το μέλος του Δ.Σ. του ΦΔΑΚ και Πρόεδρος της Οικολογικής Εξόρμησης Αττικής κ. Παναγιώτης Τσίτουρας καθώς και το προσωπικό του Φορέα. Η συμμετοχή των παιδιών ήταν ενθουσιώδης και με γάντια και σακούλες που προμηθεύτηκαν από το συνεργείο του Δήμου, καθάρισαν την περιοχή από σκουπίδια και παρεμφερή υλικά.

Περισσότερες πληροφορίες:


Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ΦΔΑΚ
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ισμήνη Γάτου
Τηλ.: 210 6984350 & 210 6984210
Fax: 210 6984730
E-mail: fkifisos@yahoo.gr

Site Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας:

http://www.filadelfeia-dimos.gr/default.aspx?pid=186&rowid=241

http://www.filadelfeia-dimos.gr/default.aspx?pid=186&rowid=239


Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2009

Διακήρυξη διαγωνισμού με διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την κατασκευή και ανάπτυξη ψηφιακής πύλης του ΦΔΑΚ

ΜΕΤΡΟ: 5.1 “Θεσμοί”

ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ – ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 124106/14-10-2008
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 91081

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ», στο πλαίσιο του Μέτρου 5.1 «Θεσμοί», του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Θεσμοί – Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση» του Ε.Π. «Περιβάλλον», το οποίο συγχρηματοδοτείται μέχρι ποσοστού 80% από το Ε.Τ.Π.Α.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης σε μορφή PDF