Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Διορίστηκε νέος Πρόεδρος στον ΦΔΑΚ ο κ. Άνδρου Απόστολος, Δασολόγος

Με απόφασή της (Α.Π. 1237/14.1.2010) η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη τροποποίησε την με Α.Π. 18132/10.6.2008 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και διόρισε νέο Πρόεδρο του ΦΔΑΚ τον κ. Άνδρου Απόστολο του Νέστορα, Δασολόγο με αν. Πρόεδρο τoν κ. Παπανικολάου Νικόλαο του Μελετίου, Φυσικό.
Με την ίδια απόφαση διορίστηκε εκ νέου Σύμβουλος του ΦΔΑΚ η κ. Δανάη Αντωνάκου του Γρηγορίου, Νομαρχιακή Σύμβουλος Αθηνών, ως εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, με αναπληρωτή τον κ. Αγγελόπουλο Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Νομαρχιακό Σύμβουλο Αθηνών.
Τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. του ΦΔΑΚ παραμένουν ως έχουν.
Η παραπάνω απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 8/15.1.2010 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

Λήξη συμβάσεων προσωπικού - Επιστολή σε Υπουργό ΠΕΚΑ

Φ. Δ. Α. Κ.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΟΥ

Α.Π. 617
7/1/2010

ΠΡΟΣ
Την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
κ. Τίνα Μπιρμπίλη

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΑΚ συνεδρίασε στις 5/1/2010 με μοναδικό θέμα «Εφαρμογή εγκυκλίου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (αρ. Πρωτ. 8129/22.12.2009) σχετικά με τη συνέχιση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου προσωπικού που απασχολείται στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» καθώς μεταξύ των αποδεκτών βρίσκεται και ο ΦΔΑΚ.

Μετά από διεξοδική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΑΚ με βάση το έγγραφο (ΥΠΕΚΑ Δ/νση Νομοθετικού Έργου Α.Π. 46233/12.11.2009 περί δυνατότητας ενεργειών και συνεδριάσεων ΔΣ για υλοποίηση έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη) προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για να υλοποιήσει τα έργα του εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου του ΦΔΑΚ, που βρίσκονταν σε εξέλιξη εντός του 2009. Στο νέο έτος 2010 δεν υπάρχουν έργα του ΦΔΑΚ σε εξέλιξη και με δεδομένο ότι έχουν προκηρυχθεί θέσεις Προέδρου και μελών ΔΣ ΦΔΑΚ από το Γραφείο Πρωθυπουργού, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΑΚ δε θεωρεί δεοντολογικά ορθό να λάβει αποφάσεις που θα δεσμεύσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Εξ άλλου, σύμφωνα με την προαναφερθείσα από 27.10.2009 εγκύκλιο της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. είχε απαγορευτεί στο Δ.Σ. του ΦΔΑΚ να πραγματοποιεί συνεδριάσεις και να λαμβάνει αποφάσεις. Το προαναφερθέν μετέπειτα έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. απλώς έδινε τη δυνατότητα στο υφιστάμενο ΔΣ ΦΔΑΚ να πραγματοποιεί ενέργειες για έργα που βρίσκονταν σε εξέλιξη. Με τη λήξη του έργου που εκτελούσε ο ΦΔΑΚ, παύει να ισχύει η εν λόγω εξαίρεση και κατά συνέπεια οποιεσδήποτε ενέργειες του ΔΣ, όπως η συνέχιση συμβάσεων εκτός του εγκεκριμένου και ήδη ολοκληρωθέντος έργου, θα αντέκειντο στην ως άνω εγκύκλιο της Υπουργού.

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι παρά τα αντίστοιχα ερωτήματα που έθεσε εγγράφως ο ΦΔΑΚ προς το Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΔΑΚ Α.Π. 565-27/11/2009 περί λειτουργίας του ΦΔΑΚ και ΦΔΑΚ Α.Π. 538 – 3/11/2009 περί ολοκλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου του Γ’ ΚΠΣ και υποβολής νέου Τεχνικού Δελτίου για το 2010-2013), δεν έχει λάβει πρόσκληση για υποβολή Τεχνικού Δελτίου για την υποστήριξη και συνέχιση της λειτουργίας του, από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α ή άλλον χρηματοδοτικό Φορέα και κατά συνέπεια δεν έχει εγκριθεί αντίστοιχη χρηματοδότηση και δεν έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι για την αντιμετώπιση των δαπανών της μισθοδοσίας και της καταβολής ασφαλίστρων για το προσωπικό για το επόμενο διάστημα, αποφασίζει ότι δεν έχει τη νομική και οικονομική δυνατότητα για να συνεχιστούν οι συμβάσεις του προσωπικού, παρά το γεγονός ότι η νέα εγκύκλιος της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (αρ. Πρωτ. 8129/22.12.2009) κινείται προς θετική κατεύθυνση για την κάλυψη των θέσεων προσωπικού.

Το Δ.Σ. του ΦΔΑΚ θεωρεί ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που αφορούν το προσωπικό του ΦΔΑΚ και έγιναν ύστερα από διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ, έληξαν κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στη σύμβαση του καθενός από αυτούς και αποφασίζει να προχωρήσει σε διακοπή της ασφάλισής τους στο ΙΚΑ ή στο ETAA.

Το Δ.Σ. του ΦΔΑΚ ρητά δηλώνει ότι δεν αναλαμβάνει απέναντι στους συμβασιούχους αυτούς καμιά νομική ή οικονομική ευθύνη που αφορά, μισθούς ή καταβολή ασφαλίστρων για εργασία στο χρονικό διάστημα μετά την 31/12/2009 ή άλλως το χρονικό διάστημα που έπεται της ημερομηνίας λήξης της σύμβασής τους.

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΦΔΑΚ να ανακοινώσει ρητά προφορικά και εγγράφως στους συμβασιούχους τα παραπάνω, ότι έληξε η σύμβασή τους, ότι δεν δύναται να ανανεωθεί εφ’ όσον δεν υφίσταται εγκεκριμένη χρηματοδότηση και ότι ο ΦΔΑΚ δε μπορεί με κανένα τρόπο να δεχθεί τις υπηρεσίες τους μετά τη λήξη της σύμβασής τους.

Επίσης, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΦΔΑΚ να στείλει επιστολή προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη και να την ενημερώσει για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία του να λυθεί το θέμα της χρηματοδότησης του Φορέα το συντομότερο δυνατό για το έτος 2010 και μετά, ώστε να εξασφαλισθούν η στελέχωση με προσωπικό και οι άλλες αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες του ΦΔΑΚ.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΚΟΣ
Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας
Πανεπιστημίου Αθηνών