Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2009

Διακήρυξη διαγωνισμού με διαδικασία απευθείας ανάθεσης για 3 υποέργα του Τεχνικού Δελτίου του ΦΔΑΚ


ΜΕΤΡΟ: 5.1 “Θεσμοί”

ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ – ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 124106/14-10-2008
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 91081

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης σε μορφή PDF ή διαβάστε το κείμενο στη συνέχεια αυτού του άρθρου:

Κατεβάστε επίσης τα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή PDF:

1. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για το υποέργο 3 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ».

2. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για το υποέργο 4 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ»

3. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για το υποέργο 6 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ) ΤΕΧΝΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

Ο Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού στα πλαίσια της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» 2000-2006 στο Μέτρο 5.1 πράξης, με τίτλο «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ – ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με κωδικό εγγραφής ΟΠΣ 91081 και σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης του Έργου (124106/14-10-2008) το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 075/3 με κωδικό ΣΑΕ 2008ΣΕ07530014 και το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80% το ανώτερο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από Εθνικούς πόρους, διακηρύσσει ότι δέχεται οικονομικές προσφορές για προμήθειες και παροχή υπηρεσίας στο πλαίσιο των παρακάτω υποέργων:
1. Υποέργο 3 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» και περιλαμβάνει τις υπηρεσίες – εργασίες – προμήθειες που περιγράφονται στο αναπόσπαστο με τη παρούσα Διακήρυξη τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε 15.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%.
2. Υποέργο 4 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» και περιλαμβάνει την προμήθεια των επίπλων που περιγράφονται στο αναπόσπαστο με τη παρούσα Διακήρυξη τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε 15.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%.
3. Υποέργο 6 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ) ΤΕΧΝΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και περιλαμβάνει την προμήθεια των ειδών που περιγράφονται στο αναπόσπαστο με τη παρούσα Διακήρυξη τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε 15.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%. Η παραλαβή των τευχών τεχνικών προδιαγραφών θα γίνεται από τα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού, Κηφισίας 125-127, 11524 Αθηνά, Κτήριο COSMOS, 8ος όροφος (πρώην γραφεία Νομαρχίας Αθηνών) ή από τις διευθύνσεις της αναθέτουσας αρχής (URL):
«http://foreaskifisou.blogspot.com» ή
«http://foreaskifisouanakoinoseis.blogspot.com». Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα Τμήματα, ενώ δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος Τμήματος. Επίσης, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως απαράδεκτες, προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο του έργου ή προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία περισσότερα του ενός Τμήματα. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 50 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη του διαγωνισμού. Η διάρκεια εκτέλεσης της κάθε Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης. Ο χρόνος αποπληρωμής μέχρι 30 ημέρες από την παράδοση των προμηθειών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 31-08-2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 11.00 έως 14.00, ενώ η διενέργεια του διαγωνισμού

για το Υποέργο 3 ορίζεται η 04-09-2009 και ώρα 15.00 έως 16.00,
για το Υποέργο 4 ορίζεται η 03-09-2009 και ώρα 15.00 έως 16.30,
για το Υποέργο 6 ορίζεται η 03-09-2009 και ώρα 16.30 έως 18.00,
στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους ή να τις αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση: Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού,
Κηφισίας 125-127,
11524 Αθηνά,
Κτήριο COSMOS,
8ος όροφος (πρώην γραφεία Νομαρχίας Αθηνών)
Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει έγκαιρα, ώστε κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα να παραληφθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν θα γίνονται δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση τους θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία έχει οριστεί με την από 03-02-2009 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού. Αθήνα 24 Αυγούστου 2009

Για τον ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΚΟΣ
Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας
Πανεπιστημίου Αθηνών