Τρίτη, 4 Αυγούστου 2009

Δημοσιεύθηκε διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού του ΦΔΑΚ

Δημοσιεύθηκε στις 4 Αυγούστου 2009 η διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού του "Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και των παραχειμάρρων του" (ΦΔΑΚ), στο πλαίσιο του Μέτρου 5.1 «Θεσμοί», του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Θεσμοί – Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση» του Ε.Π. «Περιβάλλον», το οποίο συγχρηματοδοτείται μέχρι ποσοστού 80% από το Ε.Τ.Π.Α.

Η Διακήρυξη αφορά δύο υποέργα του Τεχνικού Δελτίου του ΦΔΑΚ:
1. «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ»
2. «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του Διεθνούς Διαγωνισμού σε μορφή PDF στο ιστολόγιο ανακοινώσεων του ΦΔΑΚ http://foreaskifisouanakoinoseis.wordpress.com/ ή να διαβάσετε την περίληψη του κειμένου πιο κάτω.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 12 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ» ΚΑΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 14 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ (ΦΔΑΚ) ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ (ΦΔΑΚ): Κηφισίας 125-127, 11524 Αθηνά, Κτήριο COSMOS, 8ος όροφος (πρώην γραφεία Νομαρχίας Αθηνών), Τηλ: +30 210 6984350 & +30 210 6984210, Fax: + 30 210 6984730, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fkifisos@yahoo.gr. Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): http://foreaskifisou.blogspot.com» ή http://foreaskifisouanakoinoseis.blogspot.com

2. Είδος Σύμβασης: Υπηρεσίες

3. Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών. Κοινό λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV):

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

90731000-0

90731400-4

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

80540000-1

7941600

4. Συσχέτιση του διαγωνισμού με Σχέδιο/ Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε.: Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% το ανώτερο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Μέτρου 5.1 «Θεσμοί» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΠΠΕΡ), ΚΠΣ 2000-2006 και κατά 20% από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 2008ΣΕ07530014).
5. Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης:

Η προκήρυξη αποτελείται από τα παρακάτω δύο (2) διακριτά Τμήματα:

Τμήμα 1. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγράμματος μετρήσεων ρύπανσης

Τμήμα 2. Ενέργειες Προώθησης και Ευαισθητοποίησης

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η ανάθεση υλοποίησης των ανωτέρω υπηρεσιών.

6. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Αθήνα
7. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΝΑΙ (Δεκτές γίνονται οι προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα του έργου)
8. Εναλλακτικές προσφορές: Μη αποδεκτές
9. Συνολική ποσότητα ή μέγεθος: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (275.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (155.000,00 ευρώ για το Τμήμα 1 και 120.000,00 ευρώ για το Τμήμα 2)

10. Διάρκεια Έργου: Έως 31/12/2009

11. Εφαρμοστέο δίκαιο: Εφαρμόζεται το κοινοτικό και εθνικό Δίκαιο περί Δημοσίων Συμβάσεων το οποίο προσδιορίζεται στο τεύχος της αναλυτικής Διακήρυξης

12. Συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν αποδεδειγμένα τα ανάλογα προσόντα και την ανάλογη εμπειρία και είναι γραμμένα στα οικεία Επιμελητήρια και Ενώσεις.

13. Διευκρίνιση τυπικών προσόντων στελεχών: Οι συμμετέχοντες θα δηλώσουν το όνομα του κεντρικού υπευθύνου του έργου καθώς και τα ονόματα των στελεχών που θα χρησιμοποιηθούν στην ομάδα έργου κάθε ενότητας, αναφέροντας της εξειδίκευση, γνώση και εμπειρία καθενός.

14. Παροχή Ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:

* Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ίση με το 5% του προϋπολογισμού του εκάστοτε Τμήματος, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
* Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% του προϋπολογισμού του εκάστοτε τμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

15. Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:

Όπως ορίζονται στο τεύχος της Αναλυτικής Διακήρυξης

16. Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου των απαιτήσεων σχετικά με την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα:

Όπως προβλέπεται αναλυτικά στη Διακήρυξη και στα άρθρα 45 και 46 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L134/30.4.2004)

17. Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα

Όπως προβλέπεται αναλυτικά στη Διακήρυξη και βάσει του άρθρου 47, παράγραφοι 1, 2 και 3 της οδηγίας 2004/18ΕΚ.

18. Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες

Όπως προβλέπεται αναλυτικά στη Διακήρυξη και βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 48 παράγραφοι 2, εδάφια α ii, γ, ε, η, 3 και 4 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ

19. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή

20. Κριτήρια Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της Διακήρυξης.

21. Ημερομηνία, ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2009, ώρα 13:00

22. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: Ελληνική

23. Ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Όπως προβλέπεται αναλυτικά στη Διακήρυξη

24. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007.

Οι συμμετέχοντες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε όλους τους τομείς που αφορούν στο αντικείμενο του έργου ή του τμήματος που ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά και συγκεκριμένα στην παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίηση προγραμμάτων μετρήσεων ρύπανσης (κατηγορίες CPV: 90731000, 90731400) και παροχή υπηρεσιών σε ενέργειας προώθησης και ευαισθητοποίησης (κατηγορίες CPV: 80540000, 79416000)

25. Νομική Μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος εργοληπτών, προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η παροχή του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου κατακυρωθεί σε ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση ή κοινοπραξία να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση ή κοινοπραξία, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει

26. Ημέρα, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Τρίτη 15.09.2009 και ώρα 15:00, όπου δύναται να παραταθεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ (ΦΔΑΚ): Κηφισίας 125-127, 11524 Αθηνά, Κτήριο COSMOS, 8ος όροφος (πρώην γραφεία Νομαρχίας Αθηνών)

27. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν όσοι από τους προσφέροντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους το επιθυμούν.

28. Η Διακήρυξη είναι υποχρεωτική

29. Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.Ε.Κ.: 04/08/2009

Αθήνα 4 Αυγούστου 2009Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του ΦΔΑΚ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΚΟΣ

Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας

Πανεπιστημίου Αθηνών