Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Διορίστηκε νέος Πρόεδρος στον ΦΔΑΚ ο κ. Άνδρου Απόστολος, Δασολόγος

Με απόφασή της (Α.Π. 1237/14.1.2010) η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη τροποποίησε την με Α.Π. 18132/10.6.2008 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και διόρισε νέο Πρόεδρο του ΦΔΑΚ τον κ. Άνδρου Απόστολο του Νέστορα, Δασολόγο με αν. Πρόεδρο τoν κ. Παπανικολάου Νικόλαο του Μελετίου, Φυσικό.
Με την ίδια απόφαση διορίστηκε εκ νέου Σύμβουλος του ΦΔΑΚ η κ. Δανάη Αντωνάκου του Γρηγορίου, Νομαρχιακή Σύμβουλος Αθηνών, ως εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, με αναπληρωτή τον κ. Αγγελόπουλο Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Νομαρχιακό Σύμβουλο Αθηνών.
Τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. του ΦΔΑΚ παραμένουν ως έχουν.
Η παραπάνω απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 8/15.1.2010 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.