Τρίτη, 22 Ιουλίου 2008

Δημιουργία συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας για τον Κηφισό (Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

                                    Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
«Δημιουργία Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας και εφαρμογής Διαδικτύου για την παρακολούθηση των ζωνών προστασίας του Κηφισού»
Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη τριών εφαρμογών πληροφορικής που θα χρησιμοποιούνται από τους υπευθύνους του Φορέα Διαχείρισης ώστε να πραγματοποιούνται ακριβείς καταγραφές και σε πραγματικό χρόνο της υπάρχουσας κατάστασης μέσα στα όρια των ζωνών προστασίας του Κηφισού.
 Οι εφαρμογές προδιαγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια:
1.    Υλοποίηση Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ). Θα περιλαμβάνει γεωγραφικά δεδομένα που σχετίζονται με τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά των ζωνών προστασίας και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσα σε αυτές. Συγκεκριμένα στο ΣΓΠ θα εισαχθούν κατ’ ελάχιστο (α) τα όρια ζωνών προστασίας σύμφωνα με το σχετικό ΠΔ, (β) το υδρογραφικό δίκτυο, (γ) το οδικό δίκτυο και (δ) τα κτήρια, οικόπεδα εφόσον διατίθενται σε ψηφιακή μορφή
2.    Ανάπτυξη εφαρμογής με χρήση Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS). Τα δεδομένα του ΣΓΠ θα εισαχθούν σε φορητή συσκευή με ενσωματωμένο δέκτη GPS, ώστε κατά τη διάρκεια των αυτοψιών να είναι δυνατός, σε πραγματικό χρόνο, ο προσδιορισμός της ακριβούς θέσης των διαφόρων δραστηριοτήτων σε σχέση με τα όρια των ζωνών προστασίας. Η ακρίβεια της συσκευής θα πρέπει να είναι μικρότερη του ενός μέτρου οριζοντιογραφικά. Η φορητή συσκευή με τα δεδομένα ΣΓΠ θα παραδοθεί στον Φορέα με τη λήξη του έργου.
3.    Ανάπτυξη εφαρμογής Διαδικτύου. Η εφαρμογή θα μπορεί να υποστηρίζει τη διάθεση μέσω διαδικτύου, των αποτελεσμάτων των αυτοψιών (εκθέσεις, φωτογραφίες) σε συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες θα εμφανίζονται στο χάρτη της περιοχής.
4.    Εκπαίδευση προσωπικού. Στελέχη του φορέα θα εκπαιδευτούν από τον ανάδοχο στις διάφορες συνιστώσες του έργου και ειδικότερα στην εφαρμογή με τη χρήση του Συστήματος Εντοπισμού Θέσης

O προϋπολογισμός του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30.000 ΕΥΡΩ (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την εκπόνηση του ως άνω έργου.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΚΟΣ                                       ΚΩΝΣΤ.  ΛΑΣΚΑΡΗΣ